สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าหลวง

หน้าหลัก        ข่าวสาร       กระดานข่าว      ดาวน์โหลด          ติดต่อเรา

 

 

:: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าหลวงยินดี ต้อนรับ ::
 
ระบบงาน   

เมืองเก่าซับจำปา

ที่ตั้ง

บ้านคูเมือง ม.7  ต.ซับจำปา  อ.ท่าหลวง  จ.ลพบุรี
                 เมืองโบราณซับจำปา เมืองโบราณซับจำปา เป็นที่รู้จักครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 โดยคณะสำรวจจากกรมศิลปากร และหน่วยปราบศัตรูพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันสำรวจบริเวณป่าบ้านซับจำปา การสำรวจพบเมืองโบราณขนาดใหญ่ ที่มีคูน้ำและคันดินล้อมรอบ ต่อมาจึงได้มีนักวิชาการทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศสนใจทำการศึกษา เกี่ยวกับเมืองโบราณแห่งนี้เรื่อยมาจนถึง ปัจจุบัน               เมืองโบราณซับจำปา ปรากฏการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของมนุษย์ มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จากการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดี เช่น กำไลหิน แกนกำไลหิน กระดูกมนุษย์ และภาชนะดินเผาก่อนประวัติศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีอายุประมาณ 3,000 – 2,500 ปีมาแล้ว อีกทั้งโบราณวัตถุประเภทศิลาจารึกประติมากรรมรูปต่าง ๆ สันนิฐานว่าในราวพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 ชุมชนโบราณแห่งนี้ได้รับวัฒนธรรมอินเดีย เช่น ศาสนา ความเชื่อ อักษร ภาษา ศิลปกรรม และพัฒนาขึ้นเป็นเมือง พื้นที่บริเวณรอบๆ มีการขุดคูน้ำเพื่อสร้างคันดินเป็นกำแพงเมืองล้อมรอบชุมชน และมีกษัตริย์ปกครองเมือง
 

                เมืองโบราณซับจำปา ตั้งอยู่บนเนินดินสูงขอบที่ราบภาคกลางที่ติดต่อกับที่ราบสูงภาคตะวันออก เฉียงเหนือ                  ประวัติความ เป็นมา เมืองโบราณซับจำปา หลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบที่เมืองซับจำปาเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ยุคก่อน ประวัติศาสตร์ ซึ่งมีอายุประมาณ 3,000 ปี มาแล้ว ต่อมาได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากอินเดีย เช่น ศาสนา วิถีความเชื่อ อักษร ภาษา การปกครองนั้นคงจะเป็นการปกครองที่มีกษัตริย์เป็นใหญ่ เพราะจารึกภาษาสันสกฤตที่ค้นพบกล่าวถึงพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้นำ จากหลักฐานทางโบราณคดีอาจกำหนดได้ว่าเมืองซับจำปาเป็นชุมชนที่มีผู้อาศัย อยู่มาจนถึงประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 แล้วจึงถูกทิ้งร้างไป เพราะเหตุว่าไม่พบหลักฐานทางโบราณคดีอื่นใดที่มีอายุหลังพุทธศตวรรษที่ 15                    ลักษณะรูปร่างเมืองโบราณซับจำปา เป็นมีคูน้ำกว้างลึก และมีคันดินกำแพงสูงล้อมรอบเมือง ผังเมืองเป็นรูป    "วงกลมรีคล้ายรูปหัวใจ" เมืองชนิดไม่มีรูปแบบหรือเป็นรูปอิสระ วัดขนาดความกว้างจากทิศเหนือไปทิศใต้ 834 เมตร จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกประมาณ 704 เมตร เมืองนี้มีกำแพงดินสูง 2 ชั้น มีคูเมืองลึก ตรงกลางกำแพงเป็นดินอัดแน่นสูงประมาณ 10 เมตร จาก พื้นคูเมือง คูเมืองกว้างประมาณ 16 เมตร ภายในเมืองมีเนินดิน 3 เนินมีเศษอิฐซึ่งเข้าใจว่าเป็นซากโบราณสถาน นอกเมืองมีสระน้ำ 1 สระ                      สิ่งที่พบเป็นหลักฐานของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ได้แก่ กำไลหิน แกนกำไลทำด้วยหินมาร์ล เศษภาชนะดินเผา และของยุคสมัยทวารวดีได้แก่ ชิ้นส่วนพระพุทธรูป ประติมากรรมรูปกวางหมอบ ชิ้นส่วนธรรมจักร ตุ๊กตาดินเผา เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องประดับที่เป็นโลหะสัมฤทธิ์ จารึก 5 ชิ้น เส้นทางเข้าสู่เมืองซับจำปา ฯลฯ                       เมืองโบราณซับจำปาอยู่ทางทิศเหนือของ "ป่าจำปีสิรินธร" เส้นทางการท่องเที่ยวภายในตำบลซับจำปามีดังนี้  

1. เมืองโบราณซับจำปา
2. พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณซับจำปา ตั้งอยู่ในโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
3. ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณซับจำปาและป่าจำปีสิรินธร(ICSC) ตั้งอยู่ในโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม นำชมโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
4. หลวงพ่อบุญมี วัดซับจำปา
5. ป่าจำปีสิรินธร

                                    ชื่อ"ซับจำปา" ใน อดีตบริเวณนี้มีต้นจำปาสักขนาดใหญ่ จำนวนมากขึ้นในบริเวณที่มีน้ำซับพุขึ้นมาจากใต้ดิน เมื่อดอกร่วงลงมาจะมีกลีบสีเหลืองและมีขนาดใหญ่ทำให้ชาวบ้านเข้าใจว่าเป็นต้นจำปาบริเวณนี้ จึงถูกเรียกว่า "ซับจำปา"

MultiHoster

แผนที่ดาวเทียม

MultiHoster

MultiHoster

ที่ศึกษาดูงาน

MultiHoster

วัตถุโบราณ

ข้อมูลทั่วไป

  -ข้อมูล/แผนงา   -แผนที่
  -บริหาร   -ประวัติ
 

-CD      -SRRT

  -องค์กร
  -NCD   -สถานที่ท่องเทียว
  -ส่งเสริม   -ปฏิทินงาน
  -คบ./เภสัช/แผนไทย   -แบบ/ฟอร์ม
  -Envi   -
  -ภาคประชาชน   -
     
-แผนงาน  
-ผลการดำเนินงาน  
-คู่มือ/แนวทาง

 

 
นายวัชระ  รื่นอุดม
สสอ.ท่าหลวง
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

โดย ทินกร ใจเย็น นวก.สธ.ชนก