สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
แบบสำรวจประชากรและหลังคาเรือน จำแนกรายหมู่บ้าน มิถุนายน 2548
(สำนักทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอท่าหลวง 30 มิถุนายน 2548)
อำเภอ ตำบล หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ครอบครัว ปชก.ชาย ปชก.หญิง ประชากร
ท่าหลวง 1.เทศบาลท่าหลวง 3 ท่าหลวง 344 578 565 1,143
  รหัส UC 10793 4 เนินท่าหลวง 643 810 862 1,672
    9 ใหม่ท่าหลวง 489 563 579 1,142
  ไม่นับรวม 77   1 6 7 13
      ไม่รวม 77 1,477 1,951 2,006 3,957
ท่าหลวง 1.ท่าหลวง 1 ท่าตะโก 244 453 434 887
1607 160701 2 บ่อคู่ 375 591 572 1,163
  รหัส UC 10793 3 ท่าหลวง 93 172 151 323
    4 เนินท่าหลวง 40 47 43 90
    5 โพธิ์งาม 292 408 400 808
    6 พุสง่า 124 227 223 450
    7 สะพานสี่ 50 84 81 165
    8 ดอนเจริญ 85 146 146 292
    9 ใหม่ท่าหลวง 114 171 171 342
  ไม่นับรวม 77   1 10 12 22
      ไม่รวม 77 1,418 2,299 2,221 4,520
  ไม่นับรวม 77 รวม 2,895 4,250 4,227 8,477
  นับรวม 77 รวมหมด 2,897 4,266 4,246 8,512
  2.แก่งผักกูด 1 ท่ากรวด 173 267 265 532
  160702 2 แก่งหิน 245 362 281 643
  รหัส UC 01533 3 ป่าไผ่ 164 288 275 563
    4 ปึกรี 125 168 194 362
    5 แก่งผักกูด 70 93 81 174
    6 เนินทอง 221 381 370 751
    7 น้ำทด 79 128 141 269
    8 กาญจนาภิเษก 161 285 331 616
      รวม 1,238 1,972 1,938 3,910
  3.ซับจำปา 1 ซับจำปา 315 566 557 1,123
  160703 2 ทรัพเจริญ 162 280 323 603
  รหัส UC 01534 3 โป่งสวอง 156 307 311 618
    4 ซับลำใย 139 254 244 498
    5 ซับเรือ 123 202 232 434
    6 โป่งใต้ 141 224 237 461
    7 คูเมือง 184 322 295 617
      รวม 1,220 2,155 2,199 4,354
  4.หนองผักแว่น 1 หนองผักแว่น 130 226 241 467
  160704 2 หนองประดู่ 241 349 383 732
  รหัส UC 01535 3 หนองหัวช้าง 175 311 314 625
    4 หนองน้ำใส 174 300 324 624
    5 หนองกระสังข์ 194 316 331 647
    6 เนินสวอง 178 310 277 587
    7 หนองขาม 105 188 212 400
    8 เนินหิน 129 235 231 466
      รวม 1,326 2,235 2,313 4,548
  5.ทะเลวังวัด 1 ทะเล 79 120 125 245
  160705 2 วังวัด 126 195 202 397
  รหัส UC 01536 3 โคกกลาง 40 67 72 139
    4 หนองโบสถ์ 65 106 97 203
    5 หนองปล้อง 120 224 213 437
      รวม 430 712 709 1,421
  6.หัวลำ 1 ซับยาง 168 306 300 606
  160706 2 หนองแก 164 281 273 554
  รหัส UC 01537 3 ซับน้อย 99 173 211 384
    4 หัวลำ 262 467 446 913
    5 หนองจาน 259 443 486 929
    6 ทุ่งดินแดง 229 454 423 877
    7 หัวลำสุด 162 332 304 636
    8 เขาใหญ่ 109 190 208 398
      รวม 1,452 2,646 2,651 5,297
      รวมอำเภอ 8,563 13,986 14,056 28,042