ข้อมูลทั่วไปอำเภอท่าหลวง

 

 

   

ที่ตั้ง

อำเภอท่าหลวงอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดลพบุรี อยู่ห่างจากจังหวัดลพบุรี ประมาณ 77 กิโลเมตร มีเขตติดต่อดังนี้

 

 

ทิศเหนือ                     ติดต่อตำบลบัวชุม ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

 

 

ทิศตะวันออก             ติดต่อตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตำบลลำสมพุง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

 

ทิศใต้                         ติดต่อตำบลห้วยขุนราม  ตำบลโคกสลุง   ตำบลน้ำสุด  ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุร

 

 

ทิศตะวันตก               ติดต่อ ตำบลมะกอกหวาน   ตำบลชัยบาดาล  อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

 

 

   

 

 

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ

อำเภอท่าหลวง มีเนื้อที่ทั้งหมด 371 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 235,000 ไร่ ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง ราดเทลงมาจากตำบลหนองผักแว่น, ตำบลหัวลำและตำบลซับจำปา จนถึงตำบลท่าหลวง และตำบลแก่งผักกูด ร้อยละ 90 ของพื้นที่ คือป่าสงวน ซึ่งปัจจุบันไม่เหลือสภาพความเป็นป่าอยู่เลย อากาศร้อนมากในฤดูร้อน ในฤดูหนาวจะหนาวมาก และมีลมกรรโชกแรง อุณหภูมิอยู่ในช่วง 8-40C มีปริมาณน้ำฝน 1,500 มิลิลิตรขึ้นไป

 

อาชีพ

อาชีพหลักของประชาชนอำเภอท่าหลวงคือ เกษตรกรรม ที่สำคัญได้แก่ทำไร่อ้อย ข้าวโพด ข้าวฟ่าง มันสำปะหลัง  โดยเฉพาะไร่อ้อยมีผู้นิยมทำกันมาก

 

 

เนื่องจากมีโรงงานน้ำตาลที่คอยรับซื้อผลผลิตอยู่ที่อำเภอท่าหลวง และอำเภอวังม่วงสระบุรี การทำนาน้อยมาก  การเลี้ยงสัตว์ มีการเลี้ยงวัวนม   (มีสหกรณ์โคนม)

 

ศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่นับถือและศรัทธาในศาสนาพุทธ มีวัดและสำนักสงฆ์ทั้งหมด 30 วัด

 

การศึกษา

มัธยม 1  โรงเรียน  ประถม    14 โรงเรียน  ประถมและขยายโอกาส 5 โรงเรียน เอกชน 1 โรงเรียน