ประวัติข้าราชการ

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล

 นาง ขวัญใจ คนซื่อ

Name

Mrs. Khwanjai Konsuze

เลขประชาชน

5160800003934

วัน เดือน ปี เกิด

6 มีนาคม 2509

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ระดับ 6

หน้าที่

ปฏิบัติงานสถานีอนามัยหัวลำ อ.ท่าหลวง

การศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี สาูธารณสุขศาสตร์บัณฑิต

วันรับราชการ

1 เมษายน 2530

ส่วนสูง

154 เซนติเมตร

ที่อยู่

30/2 หมู่ 2 ต.มหาโพธิ์ อ.สระโบสถ์ ลพบุรี

บิิดา

เยื้อง

มารตา

เนิน

หมู่โลหิต B