ประวัติข้าราชการ

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล

 นางสาว ทิพย์เนตร รวยนิรัตน์

Name

Miss. Thipanete Rouynirat

เลขประชาชน

3160100128827

วัน เดือน ปี เกิด

30 กันยายน 2512

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ระดับ 5

หน้าที่

ปฏิบัติงานที่สาธารณสุขอำเภอท่าหลวง

การศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต

วันรับราชการ

2 เมษายน 2533

ส่วนสูง

158 เซนติเมตร

ที่อยู่

25/1 หมู่ 4 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง ลพบุรี

บิิดา

มนตรี

มารตา

จิราภรณ์

หมู่โลหิต B