ประวัติข้าราชการ

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล

 นาย จิระวัฒน์ ประเสริฐสังข์

Name

Mr. Jirawat Prasertsung

เลขประชาชน

3160200020726

วัน เดือน ปี เกิด

18 กุมภาพันธ์ 2517

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ระดับ 5

หน้าที่

รก. สถานีอนามัยทะเลวังวัด อ.ท่าหลวง

การศึกษาสูงสุด

อนุปริญญา ประกาศนียบัตรสาธารณสุข

วันรับราชการ

 

ส่วนสูง

171 เซนติเมตร

ที่อยู่

94/1 หมู่ 4 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม ลพบุรี

บิิดา

ถวัลย์

มารตา

ประนอม

หมู่โลหิต