ประวัติข้าราชการ

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล

 นางสาว ผจงจิต เพชร์อุดม

Name

Miss. Pajongjit pedaudom

เลขประชาชน

3160800153255

วัน เดือน ปี เกิด

12 มีนาคม 2526

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

หน้าที่

ปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยซับจำปา อ.ท่าหลวง

การศึกษาสูงสุด

อนุปริญญาี ประกาศนียบัตรทันตสาธารณสุข

วันรับราชการ

 ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐบาล

ส่วนสูง

153 เซนติเมตร

ที่อยู่

58 หมู่ 2 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ ลพบุรี

บิิดา

ฉันท์

มารตา

พิศวง

หมู่โลหิต