ประวัติข้าราชการ

 

 

ชื่อ-นามสกุล

นาย ไพบูลย์ เปี่ยมจิต

Name

Mr. Paiboon Paimjet

เลขประชาชน

3160101236739

วัน เดือน ปี เกิด

18 ธันวาคม 2504

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ระดับ 6

หน้าที่

รักษาการหัวหน้าสถานีอนามัยหนองผักแว่น

การศึกษาสูงสุด

พนักงานอนามัย

วันรับราชการ

 3 พฤษภาคม 2525

ส่วนสูง

165 เซนติเมตร

ที่อยู่

21/1 หมู่ 3 ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง ลพบุรี

บิิดา

เสริม

มารตา

ชิด

หมู่โลหิต