ประวัติข้าราชการ

 

 

ชื่อ-นามสกุล

 นางสาวสุภาภรณ์ ไกรสำโรง

Name

Miss. Supapron Krisamrong

เลขประชาชน

3300500055311

วัน เดือน ปี เกิด

15 มิถุนายน 2525

ตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุข

หน้าที่

ปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยทะเลวังวัดอ.ท่าหลวง

การศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ ชลบุรี

วันรับราชการ

 1 เมษายน 2548

ส่วนสูง

152 เซนติเมตร

ที่อยู่

309 หมู่ 10 ต.ยางราก อ.โคกเจริญ ลพบุรี

บิิดา

นายสมหมาย

มารตา

นางพุทธ

หมู่โลหิต A