ประวัติข้าราชการ

 

 

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวสุกัญญา  คุ้มโพธิ์

Name

Miss.Sukanya khumpo

เลขประชาชน

1-1107-00536-71-7

วัน เดือน ปี เกิด

20 กันยายน  2529

ตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

หน้าที่

นักวิชาการ

การศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี สาธารณสุขสาศตร์บัณฑิต

วันรับราชการ

-

ส่วนสูง

155   เซนติเมตร

ที่อยู่

รพสต.ซับจำปา

บิิดา

นาย

มารตา

นาง

หมู่โลหิต O