ประวัติข้าราชการ

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล

นางสาว จิรภา มาศิริ

Name

Miss. Chiirapha Masiri

เลขประชาชน

3160100677413

วัน เดือน ปี เกิด

28 มิถุนายน 2520

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ระดับ 4

หน้าที่

ปฏิบัติงานที่สาธารณสุขอำเภอท่าหลวง

การศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต

วันรับราชการ

2 มิถุนายน 2540

ส่วนสูง

155 เซนติเมตร

ที่อยู่

55/3 หมู่ 4 ต.ท่าศาลา อ.เมือง ลพบุรี

บิิดา

จาตุรงค์

มารตา

ลำเตือน

หมู่โลหิต B