ประวัติข้าราชการ

 

 

ชื่อ-นามสกุล

นายสุริยวุช  อย่างสวย

Name

Mr.g

เลขประชาชน

 

วัน เดือน ปี เกิด

20 

ตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

หน้าที่

นักวิชาการ

การศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี สาธารณสุขสาศตร์บัณฑิต

วันรับราชการ

-

ส่วนสูง

1    เซนติเมตร

ที่อยู่

1ม

บิิดา

นาย

มารตา

นาง

หมู่โลหิต O