ประวัติข้าราชการ

 

MultiHoster

 

ชื่อ-นามสกุล

นายวัชระ  รื่นอุดม

Name

Mr.g

เลขประชาชน

 

วัน เดือน ปี เกิด

20 

ตำแหน่ง

สาธารณสุขอำเภอท่าหลวง

หน้าที่

สาธารณสุขอำเภอท่าหลวง

การศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี สาธารณสุขสาศตร์บัณฑิต

วันรับราชการ

-

ส่วนสูง

1    เซนติเมตร

ที่อยู่

1ม

บิิดา

นาย

มารตา

นาง

หมู่โลหิต O