ประวัติข้าราชการ

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล

 นาย อุทัยวุธ แสงทอง

Name

Mr. Uthaiwut Sengthong

เลขประชาชน

3200100942132

วัน เดือน ปี เกิด

23 พฤศจิกายน 2506

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข ระดับ 6

หน้าที่

หัวหน้าสถานีอนามัยซับจำปา อ.ท่าหลวง

การศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต

วันรับราชการ

 3 ธันวาคม 2527

ส่วนสูง

180 เซนติเมตร

ที่อยู่

17 หมู่ 3 ต.ซับจำปา อ.ท่าหลวง ลพบุรี

บิิดา

ปรุง

มารตา

สวิง

หมู่โลหิต B