ประวัติข้าราชการ

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล

 นาย อรรถวิทย์ ภูมิวัฒน์กุล

Name

Mr. Utthavit Pumwatkul

เลขประชาชน

3160400371387

วัน เดือน ปี เกิด

16 พฤษาภาคม 2519

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ระดับ 4

หน้าที่

ปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยซับจำปา อ.ท่าหลวง

การศึกษาสูงสุด

อนุปริญญา ประกาศนียบัตรสาธารณสุข

วันรับราชการ

 

ส่วนสูง

162 เซนติเมตร

ที่อยู่

11 หมู่ 2 ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล ลพบุรี

บิิดา

ทอง

มารตา

ละมูล

หมู่โลหิต