link ที่เกี่ยวข้อง

.กลุ่มควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอล์  สำนักโรคไม่ติดต่อ.

 

 

 

งาน/แผน/การดำเนินงาน

GMP

-แนวทางร่วมดำเนินการเพื่อลดและขจัดปัญหากระทำฝ่าฝืนกฎหมาย(Compliance Policy).

-แบบ...บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร (ตส.1(50)).  ***หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน GMPผลิตอาหาร.

-แบบ...บันทึกการตรวจสถานที่ผลิต น้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท  (ตส.3(50)).

-แบบ...บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตนม โดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ (ตส.5(50)).

-แบบ...สรุปบันทึกการตรวจสถานที่ผลิต.

OTOP

-แบบ---> สอบถามข้อมูลพื้นฐาน สถานที่ผลิต ปลาร้า      ตัวอย่าง  ผังกระบวนการผลิต  

-แบบ---> สอบถามข้อมูลพื้นฐาน สถานที่ผลิต ปลาเค็ม  

-แบบ---> สอบถามข้อมูลพื้นฐาน สถานที่ผลิต ปลาแห้ง  

-แบบ---> สอบถามข้อมูลพื้นฐาน สถานที่ผลิต ปลาหวาน  

-แบบ---> สอบถามข้อมูลพื้นฐาน สถานที่ผลิต ปลาหมึกแห้ง  

 

สถานพยาบาล/ร้านขายยา

-ร้านขายยา ในอำเภอท่าหลวง ปี 2553  

-แนวทางร่วมดำเนินการเพื่อลดและขจัดปัญหากระทำฝ่าฝืนกฎหมาย ด้านยา (Compliance Policy).

-แบบ---> บันทึกการ ตรวจสถานที่ขายยา       ***แบบ---> สรุปผลการตรวจร้านขายยา  

-แบบ---> บันทึกการ ยึดยา  

-แบบ---> บันทึกการ อายัดยา

-แบบ---> บันทึกการ เก็บตัวอย่างยา

-แบบ---> บันทึก คำให้การ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 
 
 

การโฆษณา

 
 
 
 
 

เครื่องสำอางค์

 
 
 
 
 

แพทย์แผนไทย

 
 
 
 
 

 

.