.
     .
     .

 .รายการหนังสือ    .

หมวด

สำหรับ

เรื่อง/หัวเรื่อง/รายการ

CD คู่มือทั่วไป -ป้องกัน และเข้าใจ โรคไข้หวัดนก ...สิ่งที่เราควรรู้.. .
    -คู่มือ  การประเมินผล ตามตัวชี้วัดงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ระดับจังหวัด ปี 2553.
 index สำหรับประชาชน -คู่มือ  การป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009.
    -วัณโรค โรคร้ายที่ไม่น่ากลัว สำหรับประชาชน .
CD คู่มือ อสม.

-ร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ A2009 

 .   -เรียนรู้ เข้าใจ วัณโรค ด้วยต้นเอง สำหรับ อสม. .
     .
์NCD เมนู  อาหารอีสานและพลังงาน เพื่อการควบคุมน้ำหนัก
 

หนังสือสถานการณ์การตกน้ำ จมน้ำของเด็ก ในประเทศไทย 

pdf

 

การสำรวจศักยภาพการป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประเทศไทย  สถานการณ์ นโยบาย และเครือข่ายความร่วมมือ 

pdf

 

แนวทาง การปฏิบัติงานและควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

pdf

 

แนวทาง  การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ  โดยยึดชุมชนเป็นหลัก (CBI) 

pdf

 

แนวปฏิบัติ  ในการจัดบริการคัดกรอง และเสริมทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลอเสี่ยง ลดโรค 

สำหรับเจเาหน้าที่สาธารณสุข pdf (ฉบับปรับปรุง)

  คูมือและเครื่องมือสังเกตุและประเมินผลเพื่อพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดยยึดชุมชนเป้าหมายเป็นฐาน .
  คู่มือปฐมพยาบาลเบื้องต้น .
  หลังสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด และคู่มือการสอน (Survival Swimming Curriculum) 
  การศึกษาองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรม กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจและหลอดเลือด) .
  *****หนังสือทั้งหมด  จากเอกสารสำนักงานควบคุมโนตไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค.
     
     
     
PR    .
     .
     .
Env. คู่มือ -โครงการ สถานที่ทำงาน น่าทำงาน.
    -แนวทางการพัฒนา มูลฝอยติดเชื้อ.
    -การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม สถานบริการ แต่งผม-เสริมสวย .
    -ข้อแนะนำ สำหรับนักท่องเทียว ทำอย่างไรให้อนามัย ดี๊ดี.
    -คู่มือ พ่อแม่ เลือกสถานเลี้ยงเด็กอย่างไร  ลูกรักปลอดภัยและพฒนาการดี .
    -สร้างสุขนิสัย รักษ์สะอาด .
    -พัฒนาสิ่งแวดล้อมสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ .
    -สิ่งแวดล้อมปลอดภัยในโรงเรียน .
    -การอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน .
    -วัดสะอาด ฆราวาสสุขใจ .
    -แนวทางตรวจวินิจฉัย ปัญหาเหตุรำคาญ .
    -มาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม .
     
     
คบส.    .
     .
     .

 

 . รายการวารสารต่าง  .

     .
วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม   ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ก.ค.-ก.ย. 2552 .
    ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เม.ย.-มิ.ย.2552 
    ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ม.ค.-มี.ค. 2552 
    ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ต.ค.-ธ.ค. 2551

 .เอกสาร/สิ่งพิมพ์  รัฐ  .

     .
     .
     .

 .อกสาร/สิ่งพิมพ์  ให้ความรู้ ---> จนท.ไปใช้งาน  .

     .
     .
     .