แผนยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอท่าหลวง ปี 2549

 

วิสัยทัศน์:
เป็นทีมงานที่มีคุณภาพ มุ่งให้ประชาชนมีสุขภาพดี

 

พันธกิจ:
พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
จัดบริการสุขภาพแบบผสมผสานเป็นองค์รวม
ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพแบบยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์:
1.เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2.เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
 เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้การคุ้มครองสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมและพัฒนาการแพทย์แผนไทย

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาระบบบริการและการประกันสุขภาพ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการที่ดี